osnovna‎ > ‎

presek gradiva

Пресек градива – седми разред

(школска година 2020/2021)

   1. Хемија и њен значај 

2. Основни хемијски појмови

 3. Структура супстанце   

а) Атом и структура атома.

б) Основне честице које изграђују супстанце.  

Молекул. Хемијске формуле.

Ковалентна веза. Грађење молекула елемената и једињења.

Јонска веза.

▲--------------- ▲ ------------ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ------- ▲ ---------------- ▲

Валенца елемената у ковалентним и јонским једињењима.

Атомске, молекулске и јонске кристалне решетке

4. Хомогене смеше - раствори

 -------------- ▲ -----------ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ----------- ▲ -------------▲

 5. Хемијске реакције и израчунавања

6. Водоник и кисеоник, и њихова једињења. Соли

  -------------- ▲ -------------РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ------- ▲ ----------------▲Пресек градива – осми разред

(школска година 2020/2021)

  1. Неметали, оксиди неметала и киселине

 2. Метали, оксиди метала и хидроксиди (базе)

 3. Соли

 4. Електролитичка дисоцијација киселина, хидроксида и соли

▲--------------- ▲ ------------ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ------- ▲ ---------------- ▲

5. Увод у органску хемију

6. Угљоводоници

Елементарни састав, подела и физичка својства угљоводоника.

Засићени угљоводоници (алкани) и незасићени угљоводоници (алкени и алкини).

Хемијска својства угљоводоника (сагоревање, супституција, адиција).

Ароматични угљоводоници. Бензен.

Нафта и земни гас – извори угљеникових једињења и енергије.

Полимери.

   ▲ -------------- ▲ -------------ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ-------------- ▲ -------------▲

 7. Органска једињења са кисеоником

 8. Биолошки важна органска једињења

9. Хемија животне средине

-------------- ▲ -------------РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ------- ▲ ----------------▲


За Републичко такмичње од ученика се захтева познавање целокупног градива.

 nazad

Comments