II - TEST I SAMOSTALNI ISTRAŽIVAČKI RAD
 

 

 

Takmičenje se sastoji od izrade testa i samostalnog istraživačkog rada (tekstualni deo i odbrana rada).

Nivoi takmičenja su: Školsko, Opštinsko, Okružno/gradsko/međuokružno i Republičko.

Za osnovnu školu pravi se jedinstvena rang-lista za učenike VII i VIII razreda.

Istraživački rad mogu da rade najviše dva učenika koji se odvojeno boduju.

 

Za Republičko takmičenje svaka Školska uprava šalje najviše po dva rada u svakoj kategoriji.

 

Samostalni istraživački rad može da bude i izvan programa redovne i dodatne nastave i treba da bude na nivou mogućnosti bolje opremljene školske laboratorije (primenjene metode i tehnike istraživanja). Orijentaciono, istraživački rad učenika osnovnih škola treba da ima do 5 kucanih strana, ne računajući priloge ( prored 1; font Times Roman 12; sve margine 2 cm).

Tekst rada treba da sadrži: uvod sa naznačenim ciljevima rada, teorijski deo (kratak pregled saznanja o temi koja se obrađuje), eksperimentalni deo (prikaz korišćenih metoda, instrumenata, pribora i hemikalija), prikaz rezultata i njihovu diskusiju, zaključak, pregled literature i priloge. Rad treba koncipirati tako da učenici prikažu deo eksperimenata na takmičenju. Takmičari su obavezni da obezbede odgovarajuće materijalne uslove za demonstraciju praktičnog dela (uređaje, pribor, potrebne hemikalije i ostale materijale).

Radovi se u tri istovetna primerka dostavljaju komisijama određenog nivoa takmičenja, najkasnije sedam dana pre takmičenja.

Prilikom prijavljivanja takmičara Opštinskim i Okružnim/gradskim/međuokružnim komisijama, kao i Republičkoj komisiji škole su u obavezi da uz svaki rad prilože prijavu sa osnovnim podacima: ime i prezime učenika, škola, opština, razred i odeljenje, adresa stana i telefon, ime i prezime mentora i naziv rada.

Takmičari prvo rade test koji je isti kao i za vid takmičenja I. Istraživački rad brani se pred ocenjivačkom komisijom počev od opštinskog takmičenja. Odbrani rada pristupaju takmičari koji su na testu osvojili više od 50% poena prvoplasiranog učenika za oba vida takmičenja, a u kategoriji razreda u kojoj se takmiči. Učenici koji nisu osvojili naveden broj poena na testu mogu prikazati rezultate svog rada pred žirijem i zainteresovanima, bez mogućnosti osvajanja poena i rangiranja.

Odbrana se sastoji od prezentacije istraživačkog rada i odgovora na pitanja članovima ocenjivačke komisije, a koja su neposredno vezana za oblast iz koje je rad rađen. Ako su u izradi rada učestvovala dva učenika, oba učestvuju u odbrani rada. Komisija ocenjuje odgovore i tehniku rada svakog učenika pojedinačno. Maksimalan broj poena na odbrani rada iznosi 25. Pisani deo rada se boduje od 0 do 25 poena (isti broj za oba učenika). Ovim poenima se dodaju korigovani poeni osvojeni na testu (dobijaju se množenjem osvojenih poena na testu faktorom 50/70). Ukupan broj poena u ovom vidu takmičenja iznosi 100.

Na rang listi se rangiraju učenici koji su pristupili odbrani rada. U slučaju da dva učenika imaju jednak broj poena prednost na rang listi ima učenik koji ima veći broj poena za pisani deo rada i odbranu rada. Ako su i ovi poeni jednaki, prednost se daje učeniku koji je osvojio veći broj poena na odbrani rada.

Žalbe

Rok za žalbe je jedan sat po objavljivanju rezultata na testu, odnosno jedan sat po objavljivanju privremene rang liste.

Nagrade

Rezultati takmičenja na svim nivoima sa vrednuju:

·         I mesto

·         II mesto

·         III mesto

Prvo, drugo i treće mesto osvajaju učenici koji su na rang listi zauzeli 1, 2. odnosno 3. mesto prema osvojenim poenima.

Za osvojeno jedno od prva tri mesta u odgovarajućoj kategoriji na Republičkom takmičenju takmičaru se dodeljuje diploma i nagrada. Diplome se dodeljuju i nastavnicima čiji učenici osvoje prvo mesto na Republičkom takmičenju.

Za osvojeno jedno od prva tri mesta u odgovarajućoj kategoriji na Okružnom/gradskom/ međuokružnom i Opštinskom takmičenju takmičaru se dodeljuje diploma.