I - TEST I PRAKTIČNI DEO

 

 

 

 

Broj učesnika i način kvalifikovanja

 

Na takmičenju učenici se dele u dve kategorije: učenici VII i učenici VIII razreda.

Nivoi takmičenja su: Školsko, Opštinsko, Okružno/gradsko/međuokružno i Republičko.

Školsko takmičenje je obavezni nivo takmičenja. Organizuje ga stručno veće škole. Škola koja ne organizuje školsko takmičenje ne može učestvovati na višem nivou takmičenja.

Opštinsko takmičenje organizuju stručna veća škola sa teritorije opštine i opštinski aktivi hemije. Na Opštinskom takmičenju učestvuju najbolje plasirani učenici sa školskih takmičenja. Broj učesnika na Opštinskom takmičenju određuje Opštinska stručna komisija.

Rang-listu sa Opštinskog takmičenja opštinska stručna komisija dostavlja Okružnoj/gradskoj/ međuokružnoj komisiji najkasnije sedam dana po završetku takmičenja. Na Okružno/gradsko/međuokružno takmičenje plasiraju se četiri najbolje plasirana učenika.

Okružne/gradske/međuokružne komisije su dužne da rang liste sa Okružnog/gradskog/međuokružnog takmičenja pošalju Republičkoj komisiji u roku od sedam dana od završetka Okružnog/ gradskog/međuokružnog takmičenja.

Na Republičko takmičenje svaka Školska uprava ima pravo da uputi tri učenika VII razreda i tri učenika VIII razreda. Izuzetno, Beograd, zbog većeg broja učenika, ima pravo da uputi po 4 učenika iz svake kategorije. Za svakog takmičara koji je prethodne godine zauzeo jedno od prvih pet mesta uvećava se broj takmičara na sledeći način: 5 dodatnih mesta u konkurenciji VIII razreda raspoređuje se na osnovu rang liste VII razreda iz prethodne godine; 5 dodatnih mesta u konkurenciji VII razreda raspoređuje se na osnovu rang-liste VIII razreda iz prethodne godine.

Prijava takmičara

Prijava takmičara za Okružno/gradsko/međuokružno  takmičenje sadrži sledeće podatke: ime i prezime učenika, ime škole, opštine, razred i odeljenje, adresu stana i telefon, ime i prezime mentora. Prijave se podnose Okružnim/gradskim/međuokružnim komisijama najkasnije sedam dana pre početka Okružnog/gradskog/međuokružnog takmičenja. Okružne/gradske/međuokružne komisije šalju prijave učenika koji su se kvalifikovali za Republičko takmičenje na osnovu navedenih kriterijuma, organizacionom odboru u mestu gde će se održati Republičko takmičenje. Prijave treba da stignu najkasnije 7 dana pre početka takmičenja. Mesto održavanja Republičkog takmičenja određuje Srpsko hemijsko društvo i Ministarstvo prosvete.

Program takmičenja i način bodovanja

Takmičenje se sastoji iz dva dela:

1.      test (teorijski deo, koji se sastoji iz rešavanja testova sa 15 problemskih zadataka), što donosi maksimalno 70 poena, i

2.      praktični deo (eksperimentalne vežbe koje obuhvataju sadržaje nastavnog programa VII, odnosno VIII razreda, postavljene kao problemski praktični zadatak), što donosi maksimalno 30 poena.

Školska i Opštinska takmičenja sastoje se samo iz testiranja. Okružna/gradska/međuokružna i republičko takmičenje sastoje se iz testa i praktičnog dela. Testiranju pristupaju svi učenici koji su se kvalifikovali prema kriterijumima prethodnog nivoa takmičenja.

Teorijski deo traje 120 minuta. Praktični deo traje 60 minuta. Testove za Opštinsko, Okružno/gradsko/međuoružno i Republičko takmičenje priprema Republička stručna komisija.

Na testiranju se od učenika zahteva poznavanje gradiva po programu odgovarajućih razreda za redovnu i dodatnu nastavu. Za Školsko, Opštinsko i Okružno/gradsko/međuokružno takmičenje testovima je obuhvaćeno gradivo koje se izučava do datuma datih u kalendaru takmičenja. Za Republičko takmičenje od učenika se zahteva poznavanje celokupnog gradiva. Za učenike VIII razreda podrazumeva se da znaju i gradivo iz VII razreda.

Ukoliko ni jedan učenik u datoj kategoriji ne osvoji maksimalan broj poena na testu, vrši se korekcija broja poena tako što će se broj poena svakog takmičara u toj kategoriji množiti koeficijentom koji predstavlja odnos maksimalnog broja poena (70 poena) i broja poena takmičara sa najboljim testom.

Praktičnom delu takmičenja pristupa 30% učenika prema broju osvojenih poena na testu. Za ocenjivanje praktičnog dela Republička stručna komisija precizno određuje kriterijume za bodovanje, s obzirom da se radi o praktičnim problemskim zadacima.

Ukoliko ni jedan učenik u datoj kategoriji ne osvoji maksimalan broj poena na praktičnom delu, uradiće se korekcija broja poena tako što će se broj poena svakog takmičara u toj kategoriji množiti koeficijentom koji predstavlja odnos maksimalnog broja poena (30 poena) i broja poena takmičara sa najboljim praktičnim delom.

U slučaju jednakog ukupnog broja poena kod takmičara, prednost na rang-listi imaju učenici sa većim brojem poena osvojenih na testu.

 

Žalbe

Rok za žalbe je jedan sat po objavljivanju rezultata na testu, odnosno jedan sat po objavljivanju privremene rang-liste.

 

Nagrade

Rezultati takmičenja na svim nivoima sa vrednuju:

·         I mesto

·         II mesto

·         III mesto  

Prvo, drugo i treće mesto osvajaju učenici koji su na rang listi zauzeli 1., 2. odnosno 3. mesto prema osvojenim poenima.

Za osvojeno jedno od prva tri mesta u odgovarajućoj kategoriji na Republičko takmičenju takmičaru se dodeljuje diploma i nagrada.

Diplome se dodeljuju i nastavnicima čiji učenici osvoje prvo mesto na Republičkom takmičenju.

Za osvojeno jedno od prva tri mesta u odgovarajućoj kategoriji na Okružnom/gradskom/ međuokružnom i Opštinskom takmičenju takmičaru se dodeljuje diploma.